Missie en programma

De Edmund Burke Stichting stelt zich ten doel om in de Nederlandse samenleving het goede te behouden, en te herstellen wat er aan goeds verloren is gegaan.

De Stichting realiseert haar missie door:

  • Publicaties (boeken, artikelen) en optredens in de media om de centrale ideeën van het conservatieve gedachtegoed uit te dragen en deze zo meer bekendheid te geven.
  • Conferenties, studiedagen, master classes en zomerscholen voor studenten en jongeren om het conservatieve gedachtegoed onder een groeiende groep leden van de nieuwe generatie uit te dragen.

U kunt deze missie en ons programma steunen door donateur van de Edmund Burke Stichting te worden.

Geschiedenis

Uit verzet tegen het politieke en culturele klimaat heeft een groep jonge conservatieven in december 2000 de vlag van het conservatisme gehesen. In de geest van Burke waren en zijn zij van mening dat er de afgelopen decennia veel kapot is gemaakt wat waard was behouden te blijven. Fundamentele ideeën uit de joods-christelijke en klassiek-humanistische tradities – de twee pijlers onder onze beschaving – zijn ten onrechte terzijde geschoven, sociale verbanden zijn afgebroken en in die leegte van individualisering en anoniemisering is de rol van de overheid steeds groter geworden.

Het pleidooi van de conservatieven van de Edmund Burke Stichting voor een herstel van waarden en fatsoen, voor het belang van familie, gezin, verenigingen, buurten en kerken, voor opvoeding en onderwijs, voor een vrije markt en voor een slanke overheid die haar kerntaken nakomt heeft een ongedacht goede ontvangst in de Nederlandse samenleving gevonden.

Omdat de Edmund Burke Stichting vrij en onafhankelijk wil zijn en blijven, ontvangt zij geen subsidies, en is zij voor haar (voort)bestaan volledig afhankelijk van de giften en donaties van particulieren, andere stichtingen, of bedrijven -van personen of instellingen dus die overtuigd zijn van de noodzaak in ideeën te investeren.

Veel mensen hebben zich sinds december 2000 aangemeld als sympathisant en donateur. Dankzij die steun heeft de Edmund Burke Stichting de afgelopen jaren de nodige activiteiten kunnen ontplooien en haar naamsbekendheid en respectabiliteit kunnen vergroten.

Het conservatieve gedachtegoed is door middel van een boek (‘Lof van het conservatisme’, in 2003 verschenen bij uitgeverij Balans in Amsterdam), talloze artikelen, opiniestukken en interviews in de media, alsmede door het geven van lezingen en de deelname aan debatavonden, verder verbreid. In het kantoor van de stichting zijn lezingen en seminars georganiseerd, onder andere over ‘Nederland als idee’, over buitenlandse politiek en ontwikkelingssamenwerking, en over de ‘multiculturele samenleving’. Daarbij kwam het telkenmale tot levendige gedachtenwisselingen tussen deskundigen, kamerleden en ministers, onder het toeziend oog van de media. De afgelopen jaren hebben de Britse conservatief Roger Scruton, de Belgische filosoof Herman de Dijn en de Nederlandse oud-bewindsman Onno Ruding de jaarlijkse Edmund Burkelezing verzorgd.

Van groot belang voor de Edmund Burke Stichting is ook het vele werk onder studenten, die aan de Nederlandse universiteiten immers verstoken blijven van het gedachtegoed dat de Stichting juist wil uitdragen. Voor studenten organiseert de Burke Stichting zomer- en winterscholen, eendaagse conferenties en master classes, waar getalenteerde studenten in de grondslagen, verschijningsvormen en praktische vertaling van het conservatisme worden onderwezen.